Algemene voorwaarden Hoeflon

Algemene voorwaarden

 

I.               Algemeen

1.1.          Deze voorwaarden maken deel uit van iedere rechtsverhouding c.q. overeenkomst, alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij Hoeflon International B.V., gevestigd te Barneveld (Nederland), verder te noemen: 'Hoeflon', optreedt als leverancier of dienstverlener jegens een opdrachtgever.

1.2.         Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet ten aanzien van de door Hoeflon uit te voeren of uitgevoerde dienstverlening, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan door Hoeflon uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn aanvaard.

1.3.         Wijzigingen in de tussen Hoeflon en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk als zodanig tussen Hoeflon en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Dergelijke wijzigingen gelden in dat geval slechts per geval.

 

II.            Begripsbepalingen

2.1.         Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 'opdrachtgever' wordt daaronder verstaan: de opdrachtgever als natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die aan Hoeflon opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten.

2.2.        Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 'werkzaamheden' wordt daaronder verstaan: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Hoeflon uit anderen hoofde behoren te worden verricht c.q. daaruit voortvloeien, teneinde tot een goede vervulling van de opgedragen taak of tot een correct afgeronde levering te kunnen komen, alles in de ruimste zin van het woord.

2.3.        Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “het werk” wordt daaronder verstaan: het totaal van de tussen opdrachtgever en Hoeflon overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Hoeflon te leveren materialen/producten.

2.4.        Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “meerwerk” wordt daaronder verstaan: additionele werkzaamheden van Hoeflon bij een wijziging of aanpassing naderhand van de tussen Hoeflon en de opdrachtgever overeengekomen offerte of een wijziging in de uitvoering naderhand als gevolg van additionele of gewijzigde wensen van de opdrachtgever of afwijkingen in de geschatte hoeveelheid materiaal.

2.5.        Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “minderwerk” wordt daaronder verstaan: verminderde werkzaamheden van Hoeflon ten opzichte van de overeengekomen offerte.  

2.6.        Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “offerte” wordt daaronder verstaan: een te sluiten overeenkomst tussen Hoeflon en de opdrachtgever waarbij Hoeflon al dan niet middels hulppersonen zich verplicht tot de levering van (onderdelen en componenten van) hijs-, hef- en transportmachines en werktuigen, verder: “de producten”,  en/of de verlening van service en onderhoud daaraan en/of daarmee samenhangende diensten.

2.7.         Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van 'bescheiden' worden daarmee bedoeld: alle door of namens een opdrachtgever aan Hoeflon ter beschikking gestelde (bewijs)stukken.

2.8.        Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van 'factuurbedrag’ wordt daarmee bedoeld: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die Hoeflon voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever bedingt of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

2.9.        Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 'overmacht' wordt daarmee bedoeld: een niet-toerekenbare tekortkoming of onvoorzienbare omstandigheid, ontstaan onafhankelijk van de wil van partijen, waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet (meer) van Hoeflon kan worden gevergd.

 

III.          Aanbiedingen en offertes

3.1.         Alle door of namens Hoeflon gedane mondelinge of schriftelijke offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een concrete en onvoorwaardelijke acceptatietermijn vermeld staat.

3.2.        Een door Hoeflon gemaakte schatting van de met de uitvoering van een opdracht of de levering van een product gepaard gaande kosten is steeds vrijblijvend. De opdrachtgever zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen.

3.3.        Tussen Hoeflon en de opdrachtgever is pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat de volgens de inschrijving volgens het handelsregister bevoegde functionaris van Hoeflon door middel van een schriftelijke akkoordverklaring of bevestiging de overeenkomst heeft aanvaard c.q. de opdrachtgever door feitelijke terhandstelling van de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden aan Hoeflon heeft afgegeven en deze een voor de opdrachtgever kenbaar begin van uitvoering met de opdracht heeft gemaakt.

 

IV.           Uitvoering levering

4.1.         De leveringstermijn voor producten gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Hoeflon beschikt over alle door opdrachtgever te verstrekken documenten en voor Hoeflon noodzakelijke gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Hoeflon is ontvangen of de door Hoeflon gewenste zekerheid voor betaling ten behoeve van Hoeflon is gesteld.

4.2.        De opdrachtgever is verplicht Hoeflon vóór aflevering de nodige instructies te doen toekomen die voor correcte verzending, afname of montage van het product noodzakelijk zijn.

4.3.        Door Hoeflon opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. De leveringstermijn wordt automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt die niet voor rekening van Hoeflon komt. In het geval van een dergelijke overschrijding van de leveringstermijn is de opdrachtgever nimmer gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende, directe of indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, behoudens overmacht aan de zijde van Hoeflon of na ingebrekestelling ingetreden verzuim.

4.4.        De producten of zaken worden geacht te zijn geleverd zodra zij door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen c.q. gemonteerd zijn. De opdrachtgever verbindt zich Hoeflon (of eventueel zijn vervoerder) in de gelegenheid te stellen de producten of zaken aan het door opdrachtgever opgegeven afleveringsadres af te leveren en daarbij al het mogelijk te doen om wachttijden voor Hoeflon (of diens vervoerder) te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Eventuele kosten verband houdende met wachttijden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.5.        Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering in Nederland free on truck (fot) of free on board (fob). Dit houdt in dat Hoeflon voor de door haar verkochte en geleverde zaken uitsluitend tot en met het moment van feitelijke inlading van de zaken in het van toepassing zijnde vervoermiddel van of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever aansprakelijk is en niet meer voor het moment daarna. Na het moment van inlading zijn alle risico’s voor de opdrachtgever.

4.6.        Indien de opdrachtgever het vervoermiddel moet stellen is hij verplicht de zaken in ontvangst te nemen op het door Hoeflon van tevoren aan te zeggen tijdstip af fabriek. Indien Hoeflon het vervoermiddel moet stellen, zal hij de opdrachtgever tijdig in kennis stellen van de datum van vertrek en/of het verwachte tijdstip van aankomst van de bestemmingsplaats van het vervoermiddel.

4.7.         Hoeflon heeft in het laatste onder 4.6. genoemde geval het recht om, indien het normale lucht, water-, weg- of railvervoer onmogelijk is of structureel wordt bemoeilijkt, de zaak te verzenden op de wijze die hem het beste voorkomt om een tijdige levering (zoveel mogelijk) te waarborgen, terwijl de daardoor veroorzaakte kosten, respectievelijk meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever komen. In dat geval is Hoeflon nimmer aansprakelijk ter zake van vertraagde aflevering.

4.8.        Indien - ter beoordeling aan Hoeflon- er aanleiding bestaat om aan te nemen dat de opdrachtgever een overeenkomst niet of niet geheel zal kunnen nakomen, is Hoeflon gerechtigd aan een opdrachtgever binnen Nederland vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen tot maximaal 50% van de totaalopdracht alvorens tot levering, werkzaamheden, vervoer, opdracht tot vervoer te geven of tot verdere levering over te gaan. Indien de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, heeft de Hoeflon aan zijn leveringsverplichting voldaan door de zaken tegen gelijktijdige betaling of zekerheid aan de opdrachtgever aan te bieden.

4.9.        De levering wordt geacht te zijn voltooid op het tijdstip waarop de opdrachtgever de producten in ontvangst neemt en/0f de door Hoeflon afgegeven pakbon c.q. het afgegeven vervoersdocument in ontvangst genomen en/of getekend wordt.

 

V.             Gegevens van opdrachtgever

5.1.         Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Hoeflon oordeelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en ook op de gewenste wijze ter beschikking van Hoeflon te stellen. Verder zal opdrachtgever Hoeflon steeds op de hoogte houden van alle voor Hoeflon en de verstrekte dienstverlening van belang zijnde relevante informatie.

5.2.        Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hoeflon ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de opdracht niet anders voortvloeit, en vrijwaart Hoeflon geheel voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit het tegendeel.

5.3.        Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd als gevolg van het niet voldoen aan het bepaalde in 5.2. komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding geheel voor rekening van opdrachtgever.

5.4.        Hoeflon heeft het recht de uitvoering van de verleende opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in 5.1. genoemde verplichting ten genoegen van Hoeflon heeft voldaan.

5.5.        Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, worden de aan Hoeflon ter beschikking gestelde bescheiden die eigendom van opdrachtgever zijn aan hem na uitvoering van de opdracht op zijn kosten geretourneerd.

 

VI.       Uitvoering dienstverlening

6.1.         Hoeflon bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Hoeflon houdt daarbij rekening met tijdig verstrekte en binnen de branche en het kader van de overeenkomst verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever, zulks evenwel ter finale beoordeling van Hoeflon. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch gegeven aanwijzingen door of namens de opdrachtgever en het door de opdrachtgever gebruikte communicatiemiddel rust bij de opdrachtgever.

6.2.        Hoeflon kent 3 soorten dienstverlening:

a. installeren;

b. onderhoud;

c. advies over ingebruikstelling en opleiding;

Installeren: het leveren en installeren door Hoeflon van compactkranen.

Onderhoud: dat is te onderscheiden in:

a. onderhoudsovereenkomst: op basis van deze overeenkomst verplicht Hoeflon zich om een met opdrachtgever vooraf overeengekomen aantal keer per jaar preventieve controles op de juiste werking van producten te plegen. De voorrijkosten en arbeidsloon voor deze preventieve controles op locaties die de opdrachtgever aanwijst zijn daarbij niet inbegrepen. Materiaalkosten en arbeidsloon met betrekking tot additionele werkzaamheden worden separaat in rekening gebracht.

b. serviceovereenkomst: zoals onderhoudsovereenkomst plus het verrichten van storingswerkzaamheden of bezoeken naar aanleiding van storingsmeldingen door opdrachtgever, waarbij de voorrijkosten en arbeidsloon (al dan niet voor additionele werkzaamheden) inbegrepen zijn. Materiaalkosten worden separaat in rekening gebracht. Bij storingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn door al dan niet moedwillige beschadigingen, onoordeelkundig gebruik van de producten, door oorzaken van buitenaf, zoals brand-, storm- en/of waterschade, blikseminslag (direct dan wel indirect, storingen in de elektriciteitsvoorziening, telecommunicatienetwerken of ten gevolge van werkzaamheden die verricht zijn door opdrachtgever of door derden, worden alle kosten separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Advies over ingebruikstelling en opleiding: uitleg door of namens Hoeflon over de werking van het product en de wijze waarop dit zo optimaal mogelijk kan worden gebruikt in diverse toepassingen alsmede een zo goed mogelijk onderhoud daarvan.

6.3.        De opdrachtgever stemt ermee in, dat Hoeflon de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

6.4.        De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en de opdrachtgever vrijwaart Hoeflon volledig op dit punt.

6.5.        De aan Hoeflon verstrekte gegevens van de opdrachtgever zullen na het beëindigen van de opdracht c.q. de zaak maximaal zeven jaar worden bewaard, waarna ze zullen worden vernietigd.

6.6.        De rechtsvordering tot afgifte van stukken aan de opdrachtgever of diens rechtverkrijgenden verjaart na verloop van vijf jaren na het eindigen van de bemoeienissen met de zaak (artikel 7:412 BW). Uitgangspunt voor het ingaan van die termijn is - behoudens tegenbewijs - het tijdstip van eindigen van de bemoeienissen van Hoeflon, zoals blijkt uit de laatst aan de opdrachtgever in en met betrekking tot de zaak verzonden mededeling.

6.7.         Eventuele in de overeenkomst of daarna door Hoeflon of opdrachtgever gestelde termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd of producten geleverd, gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Hoeflon op en mitsdien ook geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever kan bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen Hoeflon de overeenkomst behoudens overmacht, wel uitgevoerd dient te hebben. Overschrijding van de nieuwe, redelijke termijn levert pas een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.

 

VII.     Eigendomsvoorbehoud

7.1.          Hoeflon blijft eigenaar van de door hem geleverde producten of zaken aan de opdrachtgever, totdat de opdrachtgever aan al haar verplichtingen, ook toekomstige, jegens Hoeflon heeft voldaan. De opdrachtgever draagt vanaf het moment van eerste aflevering of oplevering het risico voor verlies of beschadiging van het geleverde product of de geleverde zaak, door welke oorzaak dan ook ontstaan, zolang deze nog niet volledig is voldaan.

7.2.         Zonder medeweten en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hoeflon is de opdrachtgever vóór de volledige betaling van de geleverde zaak of product niet bevoegd de geleverde zaak of het geleverde product aan derden te verpanden, te bezwaren, of de eigendom over te dragen en blijft Hoeflon eigenaar hiervan, totdat de opdrachtgever integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Hoeflon heeft voldaan.

7.3.         Zolang de producten als gevolg hiervan nog eigendom zijn van Hoeflon is Hoeflon bij niet-nakoming of gegronde vrees van niet-nakoming door de opdrachtgever van een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, ten alle tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken of producten, waar deze zich ook bevinden. De koper machtigt reeds nu voor alsdan Hoeflon de plaats te betreden waar deze zaken of producten zich bevinden of kunnen bevinden, te demonteren en te revindiceren.

7.4.         De goederenrechtelijke gevolgen van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door Hoeflon worden beheerst door Nederlands Recht, tenzij het recht van de staat van bestemming bij voor uitvoer bestemde zaken of producten voor Hoeflon gunstiger bepalingen bevat dan het Nederlands Recht. Alsdan kan Hoeflon toepassing verlangen van het recht van de staat van bestemming.

7.5.         Hoeflon is gerechtigd de zaken die gerevindiceerd zijn en waarvan hij zich opnieuw het bezit heeft verschaft, hetzij onder beheer te houden totdat de opdrachtgever al zijn vorderingen heeft betaald, hetzij deze aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering strekt op de vorderingen van de Hoeflon die nog voldaan moeten worden door de opdrachtgever.

 

VIII.    Uitvoering

8.1.         Hoeflon zal het werk goed, deugdelijk en volgens de bepalingen van de overeengekomen offerte uitvoeren. De werkzaamheden zullen worden verricht op normale werkdagen en binnen de normale werktijden van Hoeflon, tenzij anders overeengekomen.

8.2.        De opdrachtgever stelt Hoeflon in de gelegenheid het werk te verrichten. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Hoeflon tijdig kan beschikken over alle voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

8.3.        De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan eventueel benodigde energie, gas, internet en/of water. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.4.        De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Hoeflon behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit artikel ontstaat, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de opdrachtgever.

8.5.        De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

a. fouten of gebreken in de door hem uitdrukkelijk verlangde constructies en werkwijzen;

b. gebreken of ongeschiktheid in zaken (materialen of hulpmiddelen) die van hem afkomstig zijn of door hem zijn voorgeschreven dan wel bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, daaronder begrepen de (on)roerende zaak waaraan hij het werk laat uitvoeren;

c.    de niet of niet tijdige levering van de onder b. genoemde zaken;

d. hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;

e. schade aan en verlies van materialen, onderdelen, eigendommen of gereedschappen van Hoeflon vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven;

8.6.        Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat uit het werk komende zaken (zoals materialen en onderdelen) verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

8.7.         Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Hoeflon en van de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

8.8.        De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen in welk geval hij de volgende prijs zal moeten betalen met inachtneming van het volgende:

a.        bij levering van een product heeft Hoeflon bij voortijdige annulering recht op 25% van het te betalen factuurbedrag van het niet afgenomen product, onverminderd aantoonbare extra schade en verrekening met hetgeen eventueel reeds aanbetaald is;

b.       bij aanneming van werk heeft Hoeflon in dat geval recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de besparingen die voor hem uit de opzegging voortvloeien;

c.        bij regie wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op de grondslag van de gemaakte kosten, verrichte arbeid en de winst die Hoeflon over het gehele werk zou hebben gemaakt;

d.       Hoeflon zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

8.9.        Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a.        hetzij wanneer Hoeflon aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel wanneer de door Hoeflon afgegeven pakbon c.q. het afgegeven vervoersdocument in ontvangst genomen en/of getekend is;

b.       hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat Hoeflon schriftelijk en aangetekend aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden door zulks niet schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Hoeflon te bevestigen.

8.10.     Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring, weigering van inontvangstneming of aanvaarding mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan;

8.11.       Als gevolg van de oplevering gaat het volledige risico voor het werk over van Hoeflon naar de opdrachtgever.

 

IX.          Intellectuele eigendom

9.1.         Hoeflon behoudt zich als eigen eigendom en bezit alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke van toerpassing zijn op producten die zij levert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten met opdrachtgever of door haar ontwikkelde producten.

9.2.        Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten en diensten van Hoeflon, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (computer)programma's, werkwijzen, techniek, adviezen, know how en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, voor zichzelf of voor derden te kopiëren en te openbaren of te exploiteren.

 

X.           Overmacht

10.1.      Van overmacht aan de zijde van Hoeflon is in ieder geval sprake indien Hoeflon na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van internationale conflicten in of rond het land van de opdrachtgever, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terreur(aanslagen), onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, storingen in de levering van energie- en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door derden waar Hoeflon niet verantwoordelijk voor is, niet te voorziene defecten aan vervoer-, telecom- internet-, soft- of hardwaremiddelen, vervoersbelemmeringen en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Hoeflon ontstaan.

10.2.     Indien Hoeflon haar verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van de in 10.1. genoemde haar niet toe te rekenen oorzaken niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Hoeflon alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Hoeflon in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

10.3.     Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in 10.2. zich gedurende 30 aaneengesloten dagen heeft voorgedaan, de overeenkomst daarna geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

XI.       Factuurbedrag

11.1          De verkoopprijs van een door Hoeflon te leveren product, zaak of dienst is altijd exclusief omzetbelasting. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met omzetbelasting, vrachtkosten en kosten van inklaring verschuldigd.

11.2         De vergoeding waar het factuurbedrag op is gebaseerd, is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, maar wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke (uur)tarieven van Hoeflon en is verschuldigd naar mate door Hoeflon werkzaamheden ten behoeve van cliëntzijn verricht.

11.3         Kosten van aanvullingen van en/of wijzigingen in de opdracht c.q. zijn altijd voor rekening van opdrachtgever.

11.4         Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

11.5         Hoeflon heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot van maximaal 50% voor de te verrichten werkzaamheden betaalt aan Hoeflon, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

11.6         Door de opdrachtgever aan Hoeflon ter behandeling ter beschikking gestelde producten, zaken of bescheiden kunnen ingeval van ingetreden verzuim met een schriftelijk beroep op retentie steeds door Hoeflon worden teruggehouden, totdat de opeisbare vordering(en) van Hoeflon volledig zijn voldaan.

 

XII.      Betaling

12.1.       Behoudens door de opdrachtgever aan te tonen andersluidende schriftelijke afspraken, dient betaling van facturen van Hoeflon te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd korting, schuldvergelijking of compensatie toe te passen, behoudens vooraf verkregen schriftelijk akkoord van Hoeflon.

12.2.      Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% verschuldigd per maand. Een deel van een maand wordt voor een volle gerekend.

12.3.      Alleen betaling door overmaking op de rekening van de ten name van Hoeflon gestelde bankrekening(en) aangehouden bij de door Hoeflon gekozen bankinstelling in Nederland, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

12.4.      Indien Hoeflon invorderingsmaatregelingen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is en ook na sommatie niet nakomt, komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 15% van de openstaande facturen en voorts conform de wettelijke maatstaven - ten laste van de opdrachtgever. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten, zo Hoeflon dit verlangt, verschuldigd.

12.5.      Alle vorderingen van Hoeflon op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien:

-        een betalingstermijn is overschreden;

-     tegen opdrachtgever een faillissementsverzoek is

        ingediend, deze failliet is gegaan of surseance van

        betaling heeft aangevraagd c.q. een verzoek tot wettelijke    schuldsanering indient;

-        beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt       gelegd;

-        de opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of

geliquideerd of zijn belangen in de eigen onderneming

zonder toestemming vooraf van Hoeflon vervreemdt;

-        de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele            wordt gesteld, in wettelijke schuldsanering komt te

        verkeren, de vrije beschikking over zijn vermogen verliest  

        of overlijdt.

12.6.      In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht door meer (rechts)personen zijn opdrachtgevers, voor zover de levering of werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele betaling van het factuurbedrag.

 

XIII.   Reclame

13.1.       Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na het ontdekken van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder tijdens de inontvangstneming of oplevering kon ontdekken, aan Hoeflon kenbaar te worden gemaakt. Nadien ontvangen reclames komen niet meer voor behandeling in aanmerking.

13.2.      Het bewijs van de gegrondheid van de reclame berust bij opdrachtgever en dient schriftelijk plaats te vinden ten genoegen van Hoeflon.

13.3.      Ieder recht op reclame vervalt indien:

a.        de zaken door of namens de opdrachtgever ondeugdelijk, onoordeelkundig of in strijd met door of namens Hoeflon gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld,                gebruikt, bewerkt of opgeslagen;

b.       de zaken door of namens de opdrachtgever zelf zijn verwerkt of bewerkt;

c.        de opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichting jegens Hoeflon niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

13.4.      In geval er een tijdige en naar het oordeel van de Hoeflon gegronde reclame is gedaan door de opdrachtgever ter zake van een kwaliteitsgebrek in relatie tot de overeengekomen opdracht of maatstaf, zal Hoeflon zich beijveren zich op de kortst mogelijke termijn dit te herstellen. De opdrachtgever is verplicht het de zaak, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 20 werkdagen ter beschikking van Hoeflon te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden.

13.5.      Indien de kwaliteitsafwijking van de overeengekomen maatstaf van ondergeschikte aard is ten opzichte van het totaal geleverde op (op)leveringsdatum, zal er geen vervanging plaatsvinden, doch zal Hoeflon uitsluitend verplicht zijn tot vergoeding van de aantoonbare minderwaarde.

13.6.      De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of Hoeflon niet schriftelijk de gelegenheid heeft geboden de gebreken binnen redelijke termijn te herstellen. Na het verstrijken van de hiervoor vermelde termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard.

13.7.      Reclames als in 13.1. bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

13.8.      In geval van een tijdige en terecht uitgebrachte reclame heeft Hoeflon de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door de opdrachtgever reeds betaalde factuur.

 

XIV.    Aansprakelijkheid

14.1.       Indien een fout wordt gemaakt, doordat de opdrachtgever Hoeflon onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of de (noodzakelijke) informatie niet (tijdig) heeft verstrekt, is Hoeflon voor de daardoor of als gevolg daarvan ontstane schade nimmer aansprakelijk en aanvaardt Hoeflon geen aansprakelijkheid.

14.2.      De aansprakelijkheid van Hoeflon in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door haar geleverde zaken of producten en/of verleende diensten is beperkt tot het bedrag van de koopsom van het geleverde of de waarde van de geleverde dienst, zoals blijkt uit de overeenkomst waar de levering of dienstverlening op ziet. De aansprakelijkheid van Hoeflon is altijd beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar na vaststelling van aansprakelijkheid ontvangt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Hoeflon verder uitgesloten.

14.3.      Hoeflon zal, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek aan een  geleverde zaak of product of een fout in de aanvullende dienstverlening, die het gevolg is van enig gebrek in of behandelingswijze van een aan hem door een derde afgeleverde grondstof dan wel een door een derde aan haar geleverd gereed product of halffabricaat. 

14.4.      Hoeflon aanvaardt geen aansprakelijkheid in het kader van levering of dienstverlening aan de opdrachtgever voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot: bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade, wachttijden en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, milieuschade, schade aan naam en/of goodwill, die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben c.q. de dienstverlening niet juist is uitgevoerd, tenzij de opdrachtgever aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid  aan de zijde van de Hoeflon dan wel dat hij bewijst dat de Hoeflon met het gebrek bekend is geweest en de opdrachtgever de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

14.5.      Iedere vordering jegens Hoeflon uit dien hoofde, behalve die welke door of namens Hoeflon schriftelijk is erkend, verjaart en vervalt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

14.6.      De werknemers van Hoeflon of door Hoeflon voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

14.7.      De opdrachtgever zal Hoeflon, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen, volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst. In verband met de vrijwaringsplicht is de koper onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.

14.8.      Bij het inschakelen van derden door Hoeflon, zal Hoeflon steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hoeflon is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

14.9.      De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens bij overmacht als bedoeld in art. X.

14.10.   De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet voor opzet of grove schuld van Hoeflon en/of zijn/haar ondergeschikten. De bewijslast hiervoor rust bij de opdrachtgever.

14.11.    Opdrachtgever vrijwaart Hoeflon tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.

 

XV.      Garantie

15.1.       Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Hoeflon zich om gebreken, die ten tijde van de (op)levering reeds aanwezig waren, doch eerst na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.

15.2.      Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de (op)levering en juiste ingebruikneming redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, niet door of namens Hoeflon uitgevoerde veranderingen of reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is.

15.3.      Op nieuw geleverde producten door Hoeflon is een garantie van 12 maanden na inontvangstneming, montage c.q. oplevering van toepassing. Op uitgevoerde werkzaamheden aan producten is 3 maanden garantie van toepassing vanaf het moment dat de werkzaamheden aan het betreffende product zijn uitgevoerd.

15.4.      Om zich op de garantie te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever:

a.        aannemelijk te maken dat de desbetreffende gebreken aan Hoeflon kunnen worden toegerekend;

b.       binnen de gestelde termijn van 30 dagen na ontdekking van de geconstateerde gebreken Hoeflon daarvan schriftelijke bij aangetekend schrijven in kennis te stellen;

c.        alle medewerking te verlenen om Hoeflon in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

15.5.      De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

a.        gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Hoeflon zijn gemeld;

b.       gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

c.        het gebrek geen gevolg is van het werk of de opdracht;

d.       gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van of namens Hoeflon aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

e.        gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan het product dat onderhoud behoeft;

f.         de opdrachtgever niet (volledig) aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Hoeflon heeft voldaan.

15.6.      De ingevolge de garantieverplichting door Hoeflon vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.

 

XVI.      Toepasselijk recht en forumkeuze

16.            

16.1.                 Op alle overeenkomsten tussen Hoeflon en opdrachtgever is

      uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2.      Het Weense Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980) zal op de tussen Hoeflon en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten niet van toepassing zijn.

16.3.      Elk geschil voortvloeiende uit de tussen Hoeflon en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of dienstverlening, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter in de rechtbank Gelderland te Arnhem, zulks met uitzondering van die geschillen welke wettelijk tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.

16.4.      Bij een eventueel verschil van uitleg tussen een bepaling van de Nederlandse versie van deze voorwaarden en de vertaling daarvan in een andere taal, is uitsluitend de Nederlandse versie beslissend en bindend.

 

 

Deze voorwaarden zijn op 7 juni 2016 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Gelderland te Arnhem onder nummer 31/2016.